STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Občianske združenie má názov: Ad hoc

2. Sídlom združenia je Bratislava, Povraznícka 9, 811 05 

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým občianskym združením.

4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

 Článok 2

Cieľ a činnosť

 

1. Ciele a činnosti občianskeho združenia:

a) Cieľom združenia je organizácia dobrovoľných stretnutí študentov a mládeže s odborníkmi s úmyslom prehlbovať diskusiou znalosti v oblastiach humanitných a sociálnych vied.

b) Združovanie prebieha za účelom rozvíjania vedomostí a komunikačných schopností účastníkov nepravidelných sedení, s cieľom zveľaďovania kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích pomerov Slovenskej republiky.

c) Združenie bude podporovať rozvoj tolerancie a kritického myslenia.

 

Článok 3

Členstvo

 

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:

a) vystúpením – zánik členstva vchádza do platnosti v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia predsedníctvu združenia,

b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c) právoplatným rozhodnutím súdu o uväznení,

d) úmrtím člena,

e) zánikom združenia.

 

 Článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:

a) zúčastňovať sa valnom zhromaždení a hlasovať na ňom,

b) voliť a byť volený do orgánov združenia,

c) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

d) na prístup k informáciám o činnosti združenia, rozhodnutiam orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

2. Člen má povinnosť:

a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,

b) aktívne sa informovať o činnosti združenia, rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách,

c) plniť uznesenia orgánov združenia,

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

 

Článok 5

Orgány združenia

 

1. Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie,

b) Predsedníctvo združenia,

c) Štatutárny orgán.

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

2. Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

c) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

d) na základe iniciácie predsedníctva rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

e) rozhoduje o zrušení združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej jedna polovica všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

       

Článok 7

Predsedníctvo združenia

 

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov (predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo:

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 

Článok 8

Štatutárny orgán

 

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 1 rok.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

 Článok 10

Hospodárenie združenia

 

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú:

a) dobrovoľné členské príspevky

b) dary od fyzických osôb

c) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia

d) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

e) reklamná a propagačná činnosť

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

Článok 11

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O rozpustení rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri