1Keď v hudbe zavládne Kakofónia

Ako aplikovať autorský zákon? Prečo SOZA vymáha od ľudí peniaze? Má na to právo? O otázkach duševného vlastníctva sme diskutovali s právnikom Norbertom Adamovom a hudobníkmi Mariánom Greksom a Antonom Popovičom.

Občianske združenie Ad hoc pre Vás 14. novembra 2012 pripravilo diskusiu o autorskom zákone a hudobnej tvorbe na Slovensku. Hosťami tejto diskusie boli Mgr. Norbert Adamov, PhD. (Právnická fakulta UK, Marián Greksa (hudobník) a Anton Popovič (skladateľ, dirigent a člen kontrolnej komisie SOZA). Diskusia bola otvorená diskusiou o obsahu slovenského autorského zákona, pričom všetci zúčastnení hostia priznali jeho chyby. Doktor Adamov upozornil na fakt, že autorský zákon je výrazne ovplyvnený medzinárodným právom, avšak napriek tomu má mnoho chýb, kvôli ktorým je jeho aplikácia často problematická a revízia nevyhnutná.

IMG 2774

Škandály SOZY

Podľa Antona Popoviča neboli tieto medializované škandály ničím iným než mediálnou bublinou. Problém je podľa neho širší a spočíva v selektívnom záujme médií o negatívne spravodajstvo, pričom sa zabúda na pozitívne vplyvy SOZY. Problémom SOZY je podľa neho hlavne nesprávna komunikácia s verejnosťou. Marián Greksa sa dotkol konkrétneho problému stužkových, pričom základný „kameň úrazu“ je v tom, či sú alebo nie sú tieto udalosti verejnými podujatiami. Autor udeľuje podľa autorského práva súhlas na verejné predvedenie diela, definované zákonom ako verejnosti prístupné, čiže pre individuálne neurčených návštevníkov. Podľa právneho názoru Norberta Adamova stužkové, svadby a podobné udalosti, na ktorých je účasť podmienená pozvaním, nemôžu byť označované za verejné udalosti. Otázkou podľa dvoch prizvaných hudobníkov však potom je, či by napriek tomu nemali byť hudobníci, ktorých diela na takýchto udalostiach znejú, odmenení. Podľa Mariána Greksu by dokonca bolo lepšie, ak by tantiémy neplatili maturanti, ale hudobníci (DJ), ktorí si na týchto udalostiach hraním diel iných hudobníkov zarábajú.

IMG 2798

Publikum taktiež zaujímalo, či je legitímne aby SOZA vyberala poplatky za hranie diel zahraničných autorov. Podľa Mariána Greksu „SOZA z roka na rok posiela čoraz viac peňazí do zahraničia.“

Duševné vlastníctvo ako patent?

Anton Popovič prirovnal duševné vlastníctvo k patentu, rešpektovanie duševného vlastníctva je podľa neho jedným z hlavných pilierov našej civilizácie, vďaka ktorému sú ľudia ochotní využívať svoj talent pre tvorbu nových vecí a inovácií, bez tohto rešpektu k duševnému vlastníctvu vraj progres našej spoločnosti ustane. Norbert Adamov však, pri autorských právach a patentoch upozorňuje na značný nepomer. Kým patent trvá dvadsať rokov a každý rok je potrené platiť udržiavanie poplatky za jeho využívanie, autorské práva trvajú až 70 rokov od prvého januára nasledujúceho roka od smrti samotného autora.

IMG 2804

Aká je budúcnosť hudby?

Kam teda smerujeme? Je technologický pokrok novou výzvou autorským právam a je potrebné ho dostať do rámcov právnych úprav, alebo sa musia autori zmieriť so zmenou a prispôsobiť sa jej? Publikum samo naznačilo, že na problém toho, čo zastúpení hudobníci považujú za kradnutie, sa treba pozerať z viacerých uhlov. Napríklad, pokiaľ si i človek hudobné dielo nekúpi, ale stiahne, môže tým robiť samotnému dielu robiť reklamu a šíriť ho medzi ľudí, ktorým sa bude páčiť natoľko, že budú ochotní autora oceniť i zakúpením diela. Čo sa týka vplyvu sťahovania hudby, podľa Mariána Greksu tí autori, ktorí už nedokážu vyžiť z tantiémov a predajov, o to viac hrajú, čo sám považuje za veľmi pozitívny efekt.

IMG 2757

Diskusia naznačila, že jedným z dôvodov masového rozšírenia ilegálneho sťahovania obsahu z internetu môže byť neschopnosť autorov vopred podať pravdivú a uspokojivú informáciu o produkte. Teoretickí záujemcovia si kupujú produkt v neistote, či sa im bude páčiť. Preto sa možno mnohí uchýlia k sťahovaniu. Odpoveďou zúčastnených hudobníkov i členov kontrolnej komisie SOZA ktorí sa objavili v samotnom publiku je, že existujú spôsoby, ako vopred získať predstavu o tom, aký bude film či album. Spomenuté boli napríklad filmové trailery. „Ja som videl veľa vynikajúcich trailerov, ale nevidel som až toľko dobrých filmov“ (publikum)

Problematika tzv. „výpalného“

Určité percento z konečnej ceny výrobkov, napríklad prázdnych CD, inkasuje autorský zväz. Z diskusie vyplynulo, že filozofiou tohto príplatku je predpoklad, že ľudia budú tieto zariadenia používať na vypaľovanie či prehrávanie nelegálne nadobudnutého materiálu. V istom zmysle ide teda o, ako to povedal pán Greksa,  prezumpciu viny. Ak by sme však toto tvrdenie prijali, išlo by o zjavne protiústavný prvok. Jeho obhajcovia sa však, keďže sú predovšetkým muzikantmi z praxe, s ním nevedeli vysporiadať inak než konštatovaním, že ide o úpravu vychádzajúcu z európskej legislatívy, na ktorú oni nemajú dosah. Samotný Marián Greksa v závere diskusie vyhlásil, že by privítal zrušenie týchto nariadení na európskej úrovni, nakoľko ich on sám nepovažuje za správne.

IMG 2790

Akým právom si vlastne občianske združenie, ktorým SOZA je, vynucuje platenie poplatkov a pokút? Nie je to súčasť štátu, nie je to štátny orgán ani polícia, má teda mať takéto práva, ak ich vôbec má? Táto otázka z publika podnietila záverečnú diskusiu. SOZA má oprávnenie na výkon kolektívnej správy, druhým najdôležitejším právnym predpisom je pre ňu autorský zákon. Ani jeden zo spomínaných predpisov však nedefinuje presné čísla, autorských odmien, ktorých sa SOZA domáha. Na otvorenú otázku, od čoho sa teda odvíja výška poplatkov stanovená v sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel, odpovedala z publika členka SOZY. Tieto sumy sú t podľa nej prebraté od nemeckej obdoby SOZA – GEMA. Nakoľko by však mali byť relevantné nemecké právne predpisy pre Slovensko? Čo sa týka takzvaných „pokút“, ide v skutočnosti o náhrady ujmy v zmysle §42 občianskeho zákonníka. Ako ale bola stanovená Ich výška - 200% z ušlého zisku? Podľa Norberta Adamova by teoretický sťažovateľ na súde mohol proti SOZA uspieť v namietaní na výšku týchto poplatkov.

IMG 2761

Anton Popovič na záver zdôraznil vlastnú ochotu riešiť akékoľvek problémy, kvalitnou diskusiou a argumentmi. Norbert Adamov upozornil na fakt, že SOZA nie je jediná organizácia správy kolektívnych práv a vníma ako problém, že si konkuruje s organizáciami SLOVGRAM a OZIS. Pán Greksa uzatvoril diskusiu názorom, že tieto organizácie si síce nekonkurujú, ale pre sprehľadnenie celej situácie by považoval za mimoriadne prospešné ich zlúčenie do spoločnej organizácie.

autor: Tomáš Madleňák

fotografia: Martin Nedeliak

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri