1Zničí duševné vlastníctvo dušu internetu?

Občianske združenie Ad Hoc pre Vás usporiadalo ďalšiu zo svojich diskusií. Témou diskusie bolo duševné vlastníctvo na internete a predovšetkým, sporná dohoda ACTA, ktorá po celom svete vyhnala do ulíc tisíce užívateľov internetu.

Diskusia prebiehala v Utorok, 14.2 o 17:00 v KC Dunaj. Diskutujúcimi hosťami boli: Norbert Adamov z Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UK, Adriana Tomanová právna zástupkyňa BSA, Róbert Jankovich zo Slovenskej pirátskej strany a Mikuláš Ferjenčík z Českej pirátskej strany.

V rámci diskusie sme sa pozreli na to, čo to vlastne ACTA je a či reálne predstavuje pre užívateľov internetu takú hrozbu, ako sa o tom možno dočítať na rôznych internetových stránkach a blogoch. Názory na túto zdanlivo jednoduchú otázku sa rôznili.   

IMG 8707

Mikuláš Ferjenčík z Českej pirátskej strany s týmto tvrdením prirodzene nesúhlasil a načrtol, že dohoda ACTA má dve problematické roviny. Prvou je dopad na bežných ľudí, ktorý na rozdiel od Tomanovej považuje za reálny a nesúhlasí s tvrdením, že 95% je už obsiahnutých v Českom alebo Slovenskom právnom poriadku. Druhou rovinou je samotný dôvod vzniku ACTY. Český pirát zdôraznil, že celá ACTA je postavená na nesprávnom predpoklade, že vytváranie kópií je vo svojej podstate zlé a má byť potláčané. Takýto predpoklad ma za následok zmrazenie súčasného stavu, čo do budúcna môže spôsobiť prekážky pri zmene zákonov dotýkajúcich sa tejto oblasti.

IMG 8711

Právnik, Adamov, vidí ako najzásadnejší problém ACTY jej vágnosť, nejasnosť v definovaní postupov, akými by sa mala ACTA pretaviť do bežného života. Ako uvádza, „sú to gumové formulácie, ktoré v prípade ak by ACTA bola prijatá, následne musia politici, v tej ktorej krajine, naplniť konkrétnejším obsahom.“ Práve úloha politikov, podľa Adamova, bude zohrávať kľúčovú úlohu v tom, aké dôsledky budú z jej prípadného prijatia vyplývať. Pripúšťa, že v prípade „zlej vôle“ politikov, by mohlo dôjsť aj k zhoršeniu stavu. Dodáva, že bude zaujímavé tiež sledovať, ako sa politické elity na Slovensku postavia k ACTE po Marcových parlamentných voľbách.      

IMG 8731

Určité obavy vyjadril aj slovenský pirát, Róbert Jankovich, ktorý zdôraznil potenciálne riziko nárastu byrokratického zaťaženia, v prípade spĺňania štandardov dohody ACTA a Slovenského právneho poriadku zároveň. Ako druhý významný problém spojený s ACTOU označil absenciu verejnej diskusie a súhlasu verejnosti s navrhovanými zmenami. Jankovich je presvedčený, že v prípade dojednávania tak významných zmlúv ako ACTA by mala byť do diskusie prizvaná široká verejnosť a nie len lobistické skupiny obhajujúce záujmy veľkých filmárskych, či hudobných spoločností.     

IMG 8715

Počas diskusie sme sa tiež pokúsili potvrdiť, resp. vyvrátiť rôzne tvrdenia o ACTE, ktoré kolujú po internete. Jedným z týchto tvrdení je, že ACTA umožňuje poskytovateľom internetu možnosť neustále monitorovať a sledovať internetovú komunikáciu užívateľov a v prípade nelegálnej činnosti, komunikovať priamo s vlastníkmi autorských práv. Český pirát s týmto tvrdením vyjadril súhlas a svoju pozíciu podložil analýzou článku 27, ktorý sa touto otázkou zaoberá. Tretí odsek tohto článku Ferjenčík interpretoval nasledovne: „Ministerstvo průmyslu, nebo nějaká podobná instituce bude nabádat...případně používat nějaké jiné mechanizmy, které nejsou teda v ACTA úplně specifikovány, na to, aby poskytovatele internetového připojení… spolupracovali s majiteli kopírovacích monopolů, ať se jedná o hollywoodská studia, nebo velké nahrávací labely, a spolu mimo rámec jakékoli legislativy hledali řešení proti pirátství.“ K tomu však Tomanová okamžite dodala, že všetko toto má, podľa ACTA, prebiehať „v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany a pri zachovaní základných zásad ako sú sloboda prejavu, spravodlivý proces a súkromie.“ Zdôraznila tiež, že takúto komunikáciu umožňuje už aj súčasný právny stav a teda, opäť, ACTA nič nemení.   

1   

Jedným z tvrdení, ktorým sme sa tiež zaoberali počas našej diskusie bola problematika kontroly osobnej batožiny, či už políciou, bežne na ulici, alebo predovšetkým colníkmi na letiskách, prípade na iných štátnych hraniciach. V otázke kontroly políciou sa diskutujúci zhodli, že policajt môže v zmysle platných zákonov aj v súčasnosti kontrolovať kohokoľvek v prípade dôvodného podozrenia, avšak, detailná prehliadka, ktorej súčasťou by mohla byť napríklad kontrola mp3 prehrávača, reálne nie je možná. Trochu iná je situácia v prípade letiskovej kontroly, kedy podľa ACTA môže colník prehľadať kompletne, celú osobnú batožinu cestujúceho. Adamov však vyjadril pochybnosť, že je len veľmi nepravdepodobné, žeby sa kontrola, napríklad osobného počítača, stala rutinou, pretože takýto čin by mohol byť vnímaný ako neoprávnený zásah do súkromia občana, za čo by v konečnom dôsledku mohol prehľadávaný colného úradníka neskôr žalovať. Taktiež zdôraznil, že v súčasnosti neexistuje technológia, ktorou by bolo možné preskúmať obsah počítača, bez toho aby došlo k prezeraniu jednotlivých súborov, takže takéto prehľadávanie nie je pravdepodobné. S týmto tvrdením súhlasili v zásade aj predstavitelia pirátov, avšak pripomenuli, že v prípade nevôle politických elít pri implementácií tejto časti ACTY by situácia mohla byť aj zneužitá v neprospech občanov.   

IMG 8756u

Pokiaľ by sme závery diskusie chceli zhrnúť od niekoľkých viet, môžeme povedať, že viac-menej všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že dohoda ACTA je napísaná veľmi voľne, vágne. Za optimálneho stavu, by sa aj po jej podpísaní na Slovensku nemuselo udiať nič negatívne, pretože väčšinu povinných opatrení, ktoré ACTA obsahuje sa už v Slovenskom právnom poriadku nachádzajú. Pozícia, ktorú však obhajujú predovšetkým piráti je, že sa v ACTE nachádza aj mnoho ustanovení, ktoré umožňujú politikom prijať aj také opatrenia, ktoré by mohli mať negatívny, celospoločenský dopad. Podľa pirátov je teda hlavnou hrozbou ACTY, že ponúka priestor pre zavedenie opatrení obmedzujúcich slobodu občanov a zároveň konzervuje súčasný právny stav, čím dochádza k vytváraniu nových bariér pre nimi požadovanú liberalizáciu internetového prostredia.   

autor: Patrik Kováč

fotografia: Martin Nedeliak

Share

YouTube

NAŠI PARTNERI

 sfpa

 

logo ce-sk-quadri